آزمون SAT

YDS -  Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır

آزمون    (Student Administration Test) SAT

امتحان SAT  در طی سال، چند مرحله در ترکیه برگزار میگردد. این آزمون ورودی برای متقاضیان از مقطع دیپلم متوسطه که از سطح بالای زبان انگلیسی برخوردار هستند می تواند جایگزین امتحان یوس (YÖS) باشد.

آزمون اس ای تی مشتمل بر سئوالات در دو بخش ریاضی و زبان انگلیسی می باشد. مبنای سنجش این آزمون در بخش ریاضی با نمره تمام شده 800 و در بخش زبان انگلیسی نیز با نمره تمام شده 800 که در مجموع متقاضیان می بایستی جهت پذیرش در رشته های علوم پزشکی دانشگاههای ترکیه حداقل امتیاز 1400 از مجموع 1600 امتیاز و در رشته های فنی مهندسی و علوم انسانی در دانشگاههای معتبر و دولتی ترکیه حداقل 1200 از مجموع امتیاز را کسب نمایند

بخش ریاضیات مطالب مربوط به آمار، مثلثات و هندسه به صورت چند گزینه ای و در برخی موارد تشریحی(پاسخ محور)
می باشد. تعداد سئوالات این بخش در مرحله اول 20 سئوال و مدت پاسخگویی 25 دقیقه و در مرحله دوم 38 سئوال و مدت پاسخگویی 55 دقیقه می باشد.

 

لازم به ذکر است در مرحله اول استفاده از ماشین حساب غیر مجاز و در مرحله دوم مجاز می باشد.

برخی از دانشگاه های ترکیه مانند  بوغازچی، استانبول تکنیک، قاضی کارنامه مورد قبول این آزمون را برای پذیرش متقاضیان رشته های مقطع لیسانس و علوم پزشکی لحاظ می کنند.

Image
Edit Page

فروش منابع آزمون دانشگاههای ترکیه

شبکه های اجتماعی